Disclaimer

Best Western Hotel Baars, verleent u hierbij toegang tot www.hotelbaars.com en nodigt u uit het aangebodene te reserveren.

Best Western Hotel Baars behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Best Western Hotel Baars spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden arrangementen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze arrangementen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Best Western Hotel Baars.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Best Western Hotel Baars.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Best Western Hotel Baars nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Best Western Hotel Baars.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Best Western Hotel Baars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.